مددکاری اجتماعی..::..Social Work

سازمانهای غیردولتی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار


در عرصه بین المللی و رویکردهای جدید توسعه از جمله رویکرد توسعه اجتماعی، بر مشارکت بخش سوم و سازمان های غیردولتی در توانمندسازی زنان و ارائه خدمات رفاهی به آنان تاکید شده است.


در عرصه ملی و در برنامه چهارم توسعه ایران نیز بر توسعه مشارکت سازمان های غیردولتی، در عرصه توانمندسازی زنان تاکید شده است. هدف از این فصل نیز ارزیابی رویکرد و فعالیت سازمان های غیردولتی در توانمندسازی زنان و فقرزدایی از آن ها است.
فصل حاضر در دو بخش طراحی گردیده شده است:
در بخش اول به بررسی چارچوب مفهومی - اعم از تاریخچه شکل گیری مفهوم توانمندسازی اجتماعی، تعریف و انواع آن با تاکید بر توانمندسازی زنان و رویکردهای توانمندسازی زنان، تجربیات جهانی و تجربیات ایران در حوزه توانمندسازی زنان و پیشینه تحقیق در جهان و ایران پرداخته شده است.   
در بخش دوم به ارائه نتایج حاکی از مطالعه میدانی پرداخته شده است. در این مطالعه میدانی به شناخت و بررسی فعالیت ها و رویکرد سازمان های غیردولتی و هم چنین به بررسی رابطه بین رویکرد و عملکرد آنها در فقرزدایی از زنان و توانمندسازی آنان پرداخته شده است.
"تاریخچه شکل گیری مفهوم توانمندسازی اجتماعی"
در گذشته، حمایت از افراد و گروه ها به صورت نظام تامین اجتماعی و سپس نظام های جامع و فراگیر حمایتی یا دولت رفاه، حالت منظم، رسمی و سازمان یافته به خود گرفته بود. دولت های رفاه اروپای غربی، به سبب رونق و شکوفایی فعالیت های عمرانی، صنعتی و بازرگانی در دوران بعد از جنگ دوم توسعه یافتند و به یکی از ارکان اساسی حمایت اجتماعی در آن کشورها تبدیل شدند. "دولت رفاه" به عنوان یکی از دستاوردهای حیاتی نظام سرمایه داری و سوسیال دموکراسی غربی قلمداد می شد.

ادامه مقاله را از اینجا دریافت کنید

Iranian Social Workers

   + ; ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
comment نظرات ()
Get our toolbar!

.: Powered by Iranian Social Workers :.